Popis: Popis: Popis: Popis: Späť

Popis: Popis: CPPPaP - Čo ponúkame rodičom

 

Popis: Popis: Popis: Popis: horizontal rule

Popis: Popis: Popis: Popis: Kontakty

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, ktoré bolo zriadené podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie zo 6. augusta 2008. V styku s osobnými údajmi klientov sa počas vykonávania všetkých činností sa riadi podľa Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  sa orientuje najmä na optimalizáciu školského vývinu, na otázky výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže vo veku od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie. Poskytované služby  v nasledovných oblastiach sú bezplatné:


a/ poradenstvo v osobnostnom vývine
b/ poradenstvo vo vzdelávacom vývine
c/ poradenstvo v profesijnom vývine
d/ primárna a sekundárna prevencia
e/ ďalšie odborné činnosti.a/ Poradenstvo v osobnostnom vývine  

Ø  optimalizácia osobnostného vývinu – diagnostikovanie a riešenie vývinových a výchovných ťažkostí u detí  (vzdorovitosť, poruchy reči, hyperaktivita, neurotické prejavy, depresivita, impulzivita ...),

Ø  psychoterapeutická pomoc pri riešení problémov,

Ø  psychologické poradenstvo rodičom a žiakom.

 

b/ Poradenstvo vo vzdelávacom vývine  

Ø  diagnostika charakteru a príčin školskej neúspešnosti žiakov, vývinových porúch učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografiadyskalkúlia) s vyústením do konkrétnych návrhov v oblasti vzdelávania,

Ø  odporúčanie a realizácia reedukačných, kompenzačných a rozvíjajúcich cvičení,

Ø  zisťovanie školskej spôsobilosti detí pred vstupom do l. ročníka ZŠ,

Ø  výbery žiakov v ZŠ do tried so špecifickým zameraním vyučovania,

Popis: Popis: Popis: Popis: O nás

Popis: Popis: Popis: Popis: Štruktúra CPPPaP

Popis: Popis: Popis: Popis: Čo ponúkame

Popis: Popis: Popis: Popis: Školám a učiteľom

Popis: Popis: Popis: Popis: Ako nás kontaktovať

Popis: Popis: Popis: Popis: Metodické materiály

Popis: Popis: Popis: Popis: Rozdelenie škôl

Popis: Popis: Popis: Popis: Deťom a mládeži

Popis: Popis: Popis: Popis: Rodičom

Popis: Popis: Popis: Popis: Ako nás kontaktovať

Popis: Popis: Popis: Popis: Možnosti pomoci

Popis: Popis: Popis: Popis: Užitočné informácie

Popis: Popis: Popis: Popis: Zverejňovanie dokladov

Popis: Popis: Popis: Popis: Oznamy

Popis: Popis: Popis: Popis: Odkazy

Ø  posúdenie vhodnosti zaradenia, resp. preradenia žiaka do príslušného typu školy alebo triedy,

Ø identifikácia intelektovo nadaných a talentovaných žiakov a usmerňovanie ich osobnostného

a vzdelávacieho vývinu.

c/ Poradenstvo v profesijnom vývine  

Ø  zisťovanie  kognitívnych  a osobnostných predpokladov pre ďalšie štúdium, poskytovanie informácií o možnostiach  ďalšieho štúdia, zosúlaďovanie profesijných ašpirácií a predpokladov jednotlivca pri akceptácii slobodnej voľby pri výbere štúdia a povolania,

Ø  kariérne poradenstvo,

Ø  metodické usmerňovanie výchovných poradcov základných a stredných škôl,

Ø  poradenstvo rodičom a žiakom.

d/ Primárna a sekundárna prevencia

Ø  oddelenie sociálneho vývinu a prevencie vykonáva skupinové a individuálne aktivity s deťmi a ich rodičmi, ktoré sú zamerané na predchádzanie, riešenie a zmierňovanie následkov ťažkostí, ktoré súvisia s rizikovým správaním (legálne a nelegálne drogy a experimentovanie s drogami, neprimerane impulzívne správanie,..), problémami vo vzťahoch (problémy v triednych kolektívoch, šikanovanie,..), rodinnými a emocionálnymi problémami atď.,

Ø  zabezpečuje psychologické preventívne a intervenčné služby pre základné a stredné školy v Košiciach v okresoch II, III, IV, najčastejšou formou sú programy pre skupiny žiakov (napr. rovesnícke programy, práca s triednym kolektívom, metodické konzultácie, besedy ...),

Ø  v rámci svojej činnosti oddelenie spolupracuje s rodičmi, koordinátormi prevencie, výchovnými poradcami, triednymi učiteľmi a podľa potreby aj so zariadeniami náhradnej výchovy.

 

e) Ďalšie odborné činnosti

Ø  CPPP a P spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie Bratislava,  Školským výpočtovým strediskom Michalovce, Ústavom informácií a prognóz v školstve Bratislava, Metodicko-pedagogickým centrom Prešov, mimovládnymi organizáciami ...,

Ø  CPPP a P odborne vedie a metodicky usmerňuje činnosti výchovných poradcov a koordinátorov prevencie  základných a stredných škôl vo svojej územnej pôsobnosti,

Ø  CPPP a P poskytuje odborné konzultácie pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení, na požiadanie aj školským špeciálnym pedagógom a školským psychológom, lekárom a iným orgánom štátnej správy v otázkach výchovného poradenstva,

Ø  CPPP a P  realizuje svoju činnosť aj v projektoch ako autor, realizátor, konzultant a odborný garant,

Ø  CPPP a P vyvíja aktivity v oblasti osvety (prednášková a publikačná činnosť).

TOP

Správa o činnosti CPPPaP za školský rok 2010/2011

                                                          

 

 

 

 

 

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain